Somerville Medical Centre

69 Gorsey Lane, Wallasey, Merseyside, CH44 4AA

Telephone: 0151 638 9333

cmicb-wi.gatekeeperN85024@nhs.net

Sorry, we're closed

Gujerati

Qa naoSanala holqa saiva-sa
Aa hstapai~aka samaJavao Co ko UKmaaM naoSanala holqa saiva-sa (NHS) kovaI rItao kama kro Co.
naoSanala holqa saiva-sa UKmaaM Aaraogya saMBaaLa paUrI paaDo Co Anao taonao krvaoramaaMqaI naaNaakIya sahaya maLao Co.
AaEayasqaananaI maagaNaI krnaara laakao taomanaa davaa Aqavaa ApaIla ivacaar hoZLa haoya tao samaya drimayaana
kao[ Kaca- ivanaa NHS saMBaaLa maoLavavaa h>kdar Co. tamaaro inaSaulk dvaaAao, daMtanaI saarvaar, AaMKanaI
tapaasaao Anao koTlaak caSmaa maoLavavaa maaTo naoSanala A^saa[lama sapaaoT- saiva-sa (NASS) Wara AapavaamaaM
AavatauM Aqavaa fama-saIAaomaaM maLatauM HC2 fa^ma-naI J#r paDSao.
Da^>Trao, nasaao- Anao duBaaiYayaaAao saihta NHS maaTo kama krtaa laaokao tamaara ivaSao kao[ paNa maaihtaI Anya
vyai>ta Aqavaa saMsqaanao tamaarI parvaanagaI vagar nahIM Aapao. baQaI tabaIbaI saMBaaLa KaanagaI Co Anao
AaEayasqaana maaTonaa tamaara davaanaa caukada par Asar naqaI krtaI.
maara Aaraogya maaTo huM kovaI rItao madd maoLavaI Saku?
Jao tamao baImaar hao, tamaara Aqavaa tamaara pairvaarnaa kao[ saByanaa Aaraogya baabatao icaMitata hao, taao tamaaro
Jnarla pa`oi>TSanar (GP)naa naamao AaoLaKaataa tamaara sqaainak Da^>Trnao maLavauM Jao[Ao. GPnaI i>lainaknao
saJ-rI Aqavaa holqa saonTr khovaamaaM Aavao Co.
tamaaro GP paasao banao taoTlauM JldI naama naaoMQaavavauM ³riJsTr kravavauM´ Jao[Ao JoqaI tamao J#r haoya taao
tabaIbaI saMBaaLa maoLavaI Sakao. tamaaro naama naaoMQaavavaa maaTo tamaaruM naama, Jnma taarIKa, sarnaamauM Anao haoya taao
Toilafaona naMbar AapavauM paDSao. tamanao tamaara rhoNaaknaI sagavaD krI Aapanaar Toka kaya-kr naama
naaoMQaavavaanaI sqaainak vyaavasqaaAao ivaSao JaNataa hSao.
koTlaak GPs baQaa navaa ddI-Aaonao Aaraogya tapaasa kravavaanauM kho Co. saamaanya rItao Aa tapaasa nasa- Wara
krvaamaaM Aavao Co. Jao tamao svasqa hao taao paNa tamaaro Aa A^paao[nTmaonT maaTo JvauM J#rI Co.
Jao kao[ pa`oi>Tsa tamaaruM naama na naaoMQaavao, taao tamao sqaainak pa`a[marI kor T/sTnao kao[ pa`oi>TsamaaM tamaaruM naama
maukrr krvaa khI Sakao Cao.
huM kovaI rItao A^paao[nTmaonT la[ Saku CuM?
tamao saJ-rImaaM tamaara Da^>Trnao Aqavaa tyaaMnaI kao[ nasa-nao maLavaa JaAao tao paholaaM saamaanya rItao tamaaro
vyai>tagata rItao Aqavaa ToilafaonaqaI A^paao[nTmaonT laovaI paDo. tamao kao[ pau#Ya Da^>Tr Aqavaa s~aI Da^>Trnao
Aqavaa nasa-nao maLavaanaI maagaNaI krI Sakao Cao, Jaoko Aa hMmaoSaa Sa>ya nahIM banao.
tamaaro ibanataakIdnaI ³naaona AJ-nT´ A^paao[nTmaonT maaTo qaaoDa idvasanaI rah JaovaI paDSao. Jao tamanao laagatauM
haoya ko tamaaro Da^>Trnao taakIdnaa QaaorNao maLavauM Co, taao A^paao[nTmaonT laotaI vaKatao irsaopSainasTnao khao taao
yaaogya haoya taao Ao J idvasao tamaarI tapaasa krvaamaaM AavaSao. Jao Da^>Trnao laagao ko tamao baImaarInao laIQao saJrImaaM nahIM AavaI Sakao, taao tao tamaara Garo maulaakata maaTo AavaI Sako Co.
Da^>Tr saaqaonaI A^paao[nTmaonT paaMcaqaI dsa imainaTnaI rhoSao. tamaaro Da^>Trnao maLavaa [cCtaa tamaara
pairvaarnaa drok saBya maaTo Alaga A^paao[nTmaonT laovaI paDSao.
kRpaa krInao KaatarI krSaao ko tamao tamaarI A^paao[nTmaonT maaTo samayasar haJr qaaAao Anao Jao haJr na qa[
Sakao taao kRpaa krInao taonao r_ krvaanaI KaatarI krSaao.

huM [MiglaSa BaaYaa baaolaI na Saku taao maaro SauM krvauM Jao[Ao?
tamaaro duBaaiYayaanaI J#r haoya taao A^paao[nTmaonT laotaI vaKatao tamaaro irsaopSainasTnao JaNa krvaI Jao[Ao. kmacaarIAaonao khao ko tamao k[ BaaYaa baaolaao Cao Anao taoAao tamaara maaTo duBaaiYayaanaI vyavasqaa krSao Aqavaa faona
par duBaaiYayaanaI saovaa maoLavaSao. tamao Anao Da^>Tr AokbaIJanao samaJao Ao J#rI Co, JoqaI tao tamaarI taklaIfnauM
caaoksa inadana krI Sako.
maara GP saaqao baIJuM kaoNa kama kro Co?
• UKmaaM nasaao- KaUba ]cca taalaIma maoLavao Co. taoAao rsaIkrNaao, gaBa-inaraoQa salaah, DayaabaIiTsa JovaI
laaMbaa samayaqaI caalataI baImaarIAao JovaI GaNaI Aaraogya J#iryaataaonaI saMBaaLa lao Co Anao saamaanya
Aaraogya salaah AapaI Sako Co.
• da[Aao sagaBaa- s~aIAao Anao taomanaa navaJata iSaSauAaonaI saMBaaLa kro Co. iSaSaunaa Jnma paholaaMnaI
saMBaaLanao “AonTInaoTla’ Anao Jnma paCInaI saMBaaLanao “paaosTnaoTla’ saMBaaLa khovaaya Co.
• holqa ivaizTsa- ³Aaraogya maulaakataIAao´ baaLakao Anao taomanaa pairvaaraonaI saMBaaLamaaM Anao taMdursta
rhovaamaaM laaokaonao madd krvaamaaM ivaSaoYa&ataa QaravataI nasaao- haoya Co. taoAao tamaarI maulaakata maaTo tamaara
Garo AavaI Sako Co.
maaro kao[ inaYNaata Da^>Trnao maLavauM haoya taao SauM krvauM Jao[Ao?

tamaara GP saamaanya rItao tamaarI maaoTa BaaganaI Aaraogya saMBaaLa paUrI paaDSao Anao na>kI krSao ko tamaaro
kao[ inaYNaata Da^>Tr ³knsalTnT´naI Aqavaa ha^ispaTlamaaM JvaanaI J#r Co ko nahIM. UKmaaM baQaa laaokaoAo
Aa inaYNaata Da^>Traonao maLavaa maaTo rah JaovaI paDo Co.
ha^ispaTla tamanao tamaarI A^paao[nTmaonTnaI ivagataao ivaSao laKaSao. Jao tamaaro tamaarI A^paao[nTmaonT vaKatao
duBaaiYayaanaI J#r haoya taao ha^ispaTlanaao saMpak- krvaao Jao[Ao.
ha^ispaTlanaI A^paao[nTmaonTao >yaarok tamaarI rhovaanaI JgyaaqaI dUrnaI ha^ispaTlaaomaaM hao[ Sako, Jaoko tamaarI
paasao HC2 haoya taao tamanao pa`vaasanaa Kaca- maaTo madd maLaI Sako Co.
paoSanT holD rokaoD-sa\ ³ddI- paasao raKavaamaaM Aavataa dftarao´
Jao tamanao paoSanT holD rokaoD- ³vaadLaI paustak´ AapavaamaaM AavyauM haoya, taao kRpaa krInao Da^>Tr Aqavaa nasasaaqaonaI drok A^paao[nTmaonT vaKatao Ao saaqao la[ JaAao. Aa paustakmaaM Aapaola maaihtaI tamaara maaTo Anao
NHS kma-caarIAao maaTo Co. baIJa kao[nao Aa paustak vaaMcavaanaao h>> naqaI.
baIJuM kaoNa maarI madd krI Sako?
dvaaAao
Jao tamaara Da^>Tr tamanao dvaaAao Aapavaa maagataa haoya, taao tao tamaara maaTo Aok ipa`isk`pSana laKaI AapaSao.
Aa ipa`isk`pSana fama-saI Aqavaa koimasTnaI dukanao la[ JaAao. inaSaulk ipa`isk`pSanaao maoLavavaa maaTo tamaaro HC2
fa^ma-naI J#r paDSao. famaa-isasT naanaI Aaraogya taklaIfaonaI saarvaar maaTo salaah AapaI Sako Co. paona iklasaAnao ]QarsanaI dvaaAao saihta koTlaIk dvaaAao famaa-isasTnao tyaaMqaI ipa`isk`pSana vagar KarIdI Sakaya Co.

daMtanaI saMBaaLa
Jao tamanao daMtanaI kao[ taklaIf haoya, taao tamaaro DoinTsTnao maLavauM Jao[Ao. NHSnaI DonTla saarvaar maoLavavaa
maaTo tamaaro kao[ DoinTsT paasao naama naaoMQaavavauM paDo. Jao tamanao DoinTsT paasao naama naaoMQaavavaamaaM taklaIf paDo,
taao tamao NHS Dayaro>T Aqavaa sqaainak pa`a[marI kor T/sTnaao saMpak- krI Sakao Cao.
dRiYT
Jao tamanao tamaarI AaMKaao tapaasavaanaI Aqavaa navaa caSmaanaI J#r haoya taao AaoipTiSayananaI A^paao[nTmaonT laao.
maaoTa Baaganaa Ta]na saonTsa-maaM ³Sahor kon$aomaaM´ taomanaI dukanaao haoya Co. HC2 fa^ma- AaMKanaI tapaasa Anao
koTlaak caSmaaAaonaao Kaca-nao AavarI lao Co: AaoipTiSayananao Aanaa ivaSao paUCao.
tamaarI GP saJ-rI >yaaro baMQa haoya Co
GP saJ-rIAao saamaanya rItao saaomavaar qaI Sauk`vaar, savaaro 0830 qaI saaMJo 1830 klaak sauQaI KaullaI haoya
Co. baIJa baQaa samayao –ra~ao, Sainavaaro Aqavaa rivavaaro Anao Jahor rJaAaomaaM –taakIdnaI Aaraogya taklaIfao
maaTo tabaIbaI sahaya ]palabQa haoya Co.
madd maoLavavaa maaTo tamao sqaainak Aa]T–Aa^f–Aavasa- saiva-sa ³inayata klaakao isavaayanaI saovaa´nao naIcao
Aapaola naMbar par faona krI Sakao Cao Anao Toilafaona par salaah maoLavaI Sakao Cao. tamanao GP saJ-rInaI
maulaakata laovaa maaTo khI Sakaya Co Aqavaa tabaIbaI vyavasaayaI tamaara Garo maulaakata par AavaI Sako Co.
tamao NHS Dayaro>Tnao paNa Aaraogya salaah maaTo Aqavaa tamaarI saJ-rI baMQa haoya tyaaro tabaIbaI Toka maaTo
0845 46 47 par Toilafaona krI Sakao Cao. maaobaa[la faona vaaparvaa krtaaM la^nDlaa[na vaaparvaaqaI, daKalaa
tarIko, Toilafaona ikyaaosk maaMqaI, GaNaao AaoCao Kaca- qaSao.
Jao tamao [MiglaSa BaaYaa na baaolataa hao, taao NHS Dayaro>T Anao Aa]T–Aa^f–Aavasa- saovaa duBaaiYayaanaI
vyavasqaa krI SakSao. tamaaro f>ta ka^lanaI Sa#AatamaaM [MiglaSa BaaYaamaaM khovauM paDSao ko tamao k[ BaaYaa
vaaparvaanauM pasaMd krSaao. Jao tamao [MiglaSa ibalkula baaolaI na Saktaa hao, taao tamaara kao[ ima~a Aqavaa saMbaMQaI
Aqavaa Toka kaya-krnao tamaara vataI ka^la krvaa khao Anao tamaarI taklaIf samaJavavaa maaTo duBaaiYayaanao laa[na
par AavavaanaI rah JuAao. tamanao tamaaruM naama Anao sarnaamaa JovaI koTlaIk ivagataao paUCvaamaaM AavaSao: Aa
maaihtaI J#rI haoya Co Anao tao baIP kao[ vyai>tanao ApaataI naqaI.
Aaraogya salaah maaTo NHS Dayaro>Tnaao saMpak- krvaa: 0845 46 47 par faona krao.
GP saJ-rI baMQa haoya tyaaro tabaIbaI sahaya maaTo tamaarI sqaainak Aa]T–Aa^f–Aavasa- saovaanaao saMpakkrvaa naIcaonaa naMbar par faona krao:
kTaokTImaaM SauM krvauM
kTaokTImaaM Jao tamao Aqavaa tamaara tyaaMnauM kao[ gaMBaIr rItao baImaar qa[ Jaya Anao GP saJ-rI Kaulao tyaaM sauQaI
rah na Jao[ Saktaa hao, taao tamao A^mbyaulansa maaTo 999 par ³inaSaulk´ Toilafaona krI Sakao Cao Aqavaa tamaara
sqaainak ha^ispaTlanaa A^i>saDnT AonD [maJ-nsaI iDpaaT-maonT ³Aksmaata Anao kTaokTI ivaBaaga´maaM J[
Sakao Cao. parMtau Aa saovaa f>ta kTaokTIAao maaTo Co. naanaI tabaIbaI taklaIfao maaTo taonaao ]payaaoga na krao.
ABOUT THE NHS
GUJERATI
OCTOBER 2005
HEALTH & HOUSING RESOURCES. UNIT 39 CONCOURSE HOUSE
DEWSBURY ROAD LEEDS LS11 7DF
T. 0113 2770999 F. 0113 2704753
email <1kelvin@healthandhousing.org>
GP Aqavaa sqaainak AaEayasqaananaI Aaraogya TukDI maaTonaI saMpak- ivagataao:

Opening Times

 • Monday
  08:00am to 06:30pm
 • Tuesday
  08:00am to 06:30pm
 • Wednesday
  08:00am to 06:30pm
 • Thursday
  08:00am to 06:30pm
 • Friday
  08:00am to 06:30pm
 • Saturday
  CLOSED
 • Sunday
  CLOSED
NHS A-Z Conditions
Find Local Services
Live Well