Somerville Medical Centre

69 Gorsey Lane, Wallasey, Merseyside, CH44 4AA

Telephone: 0151 638 9333

cmicb-wi.gatekeeperN85024@nhs.net

Sorry, we're closed

Farsi

سازمان ملی خدمات بهداشت

اين جزوه توضيح میدهد سازمان ملی خدمات بهداشت (NHS (در بريتانيا چگونه آار میآند

سازمان ملی خدمات بهداشت در بريتانيا مراقبت بهداشت تأمين میآند و بودجه آن از مالياتهای عمومی تأمين

يطمیشود. پناهجويان در حالی آه تقاضايشان يا درخواست تجديد نظرشان تحت رسيدگی قرار دارد واجد شرايط
دسترسی به مراقبت ان اچ اس (NHS (به صورت رايگان هستند. به فرم HC2 آه توسط سازمان حمايت از
پناهجويان (NASS (ارائه میشود، يا در داروخانهها موجود است، برای دريافت دارو، درمان دندانها،
آزمايش چشم و برخی عينكها به طور رايگان نياز داريد.

هيچ يك از اشخاصی آه برای ان اچ اس (NHS (آار میآنند، از قبيل پزشكان، پرستاران و مترجمان
شفاهی، اطلاعات مربوط به شما را بدون اجازه شما به اشخاص يا سازمانهای ديگر انتقال نخواهند داد. آليه
مراقبتهای بهداشتی محرمانه است و بر قضاوت درباره تقاضای پناهندگی شما تأثير نمیگذارد.
چگونه در مورد وضعيت سلامتی خود آمك دريافت آنم؟
اگر بيمار هستيد، يا درباره سلامتی خود يا شخص ديگری در خانواده خود نگران هستيد، بايد به پزشك محلی
خود، به نام پزشك عمومی (GP (مراجعه آنيد. آلينيك پزشك عمومی مطب يا مرآز بهداشت ناميده میشود.

بايد در اسرع وقت ممكن در فهرست مراجعان يك پزشك عمومی ثبت نام آنيد تا اينكه در صورت نيازتان
بتوانيد مراقبت بهداشتی دريافت آنيد. برای ثبت نام لازم خواهد بود نام، تاريخ تولد، نشانی و شماره تلفن خود
را در صورتی آه داشته باشيد بدهيد. مددآارتان، آه به شما آمك میآند به مسكن خود نقل مكان آنيد، از
قرارهای مربوط به ثبت نام مطلع خواهد شد.

برخی از پزشكان عمومی از تمام بيماران جديد میخواهند يك بررسی اوليه بهداشتی داشته باشند. اين بررسی
معمولاً توسط يك پرستار اجرا میشود. حائز اهميت است آه به اين قرار ملاقات برويد حتی اگر حالتان خوب
باشد.

اگر يك مطب نامتان را ثبت نمیآند، میتوانيد از نهاد مراقبتهای اوليه (Trust Care Primary (محلی
بخواهيد آه يك مطب برای شما تعيين آند.

چگونه يك قرار ملاقات بگذارم؟
پيش از اينكه دآترتان يا يكی از پرستاران را در مطب ملاقات آنيد، معمولاً لازم است حضوراً يا تلفنی قرار
ملاقات بگذاريد. میتوانيد تقاضا آنيد يك دآتر يا پرستار مرد يا زن را ملاقات آنيد، اگر چه اين مسئله ممكن
است هميشه مقدور نباشد.

برای يك قرار ملاقات غير اورژانسی ممكن است مجبور شويد چند روز منتظر بمانيد. اگر تصور میآنيد بايد
به صورت اورژانسی دآتر را ببينيد به مسئول پذيرش مطب چه وقتی قرار ملاقات میخواهيد، و در صورتی
آه مناسب باشد همان روز ويزيت خواهيد شد. اگر دآتر گمان آند شما بيش از حد بيمار هستيد آه به مطب
بياييد، او ممكن است شما را در خانه ويزيت آند.

قرار ملاقاتها با دآتر برای پنج يا دقيقه خواهد بود. برای هر عضو خانواده آه میخواهد دآتر را ببيند بايد يك

خواهشمند است حتماً سر وقت برای قرار ملاقات بياييد و اگر نمیتوانيد سر قرار خود حاضر شويد لطفاً حتماً

آن را حذف آنيد.

اگر زبان انگليسی حرف نميزنم چه آار بايد آنم؟

اگر به يك مترجم شفاهی نياز داريد هنگامی آه قرار ملاقات تعيين میآنيد بايد به مسئول پذيرش بگوييد. به

آارآنان بگوييد چه زبانی حرف میزنيد و آنها برای شما يك مترجم شفاهی از قبل رزرو (تعيين) يا پشت تلفن

حاضر میآنند. حائز اهميت است آه شما و دآترتان حرف هم ديگر را درك آنيد تا اينكه بتواند تشخيص

صحيحی در مورد مشكلتان بدهد.

چه آسان ديگری با پزشك عمومی من همكاری میآنند؟

لپرستاران در بريتانيا بسيار ماهر و تعليم ديده هستند. آنها به بسياری از نيازهای بهداشتی از قب
واآسيناسيون، مشاوره جلوگيری از بارداری، بيماريهای مزمن مانند ديابت رسيدگی میآنند و میتوانند
مشاوره بهداشت عمومی ارائه دهند.
• ماماها از زنان باردار و نوزادانشان مراقبت میآنند. مراقبت پيش از تولد نوزاد “پيش زايمانی” ناميده
میشود و پس از تولد نوزاد مراقبت “پس از زايمان” ناميده میشود.
• بازديدآنندگان بهداشت پرستارانی هستند آه در مراقبت از آودآان و خانوادههای آنان و همچنين در آمك
به افراد برای حفظ سلامتی آنها تخصص دارند. آنها ممكن است برای ويزيت و معاينه شما، به خانهتان
بيايند.
اگر نياز به مراجعه به يك پزشك متخصص داشته باشم چه آار بايد آنم؟

پزشك عمومی شما معمولاً بيشتر نيازهای بهداشتیتان را تأمين خواهد آرد و تصميم میگيرد آه آيا نياز به
مراجعه به يك پزشك متخصص (مشاور متخصص) داريد، يا نياز به رفتن به بيمارستان داريد يا نه. در
بريتانيا همه بايد مدتی منتظر بمانند تا با اين پزشكان متخصص ديدار آنند.

بيمارستان درباره جزئيات قرار ملاقاتتان به شما نامه خواهد نوشت. اگر نياز داشته باشيد آه يك مترجم شفاهی
در قرار ملاقات شما حضور داشته باشد بايد با بيمارستان تماس بگيريد.

قرارهای ملاقات بيمارستانی ممكن است گاهی در بيمارستانهای دور از محل زندگی شما باشد، اگر چه
میتوانيد در مورد هزينههای سفر، در صورتی آه فرم HC2 داشته باشيد، آمك دريافت آنيد.

سوابق نگهداری شده بيمار.
اگر به شما دفترچه سابقه درمانی مخصوص بيمار (دفترچه آبی رنگ) داده شده باشد، لطفاً اين دفترچه را هر
بار آه با دآتر يا پرستار قرار ملاقات میآنيد به همراه خود بياوريد. اطلاعات مندرج در اين دفترچه برای
خودتان و آارآنان ان اچ اس (NHS (است. هيچكس ديگر حق خواندن اين دفترچه را ندارد.

س (NHS (بايد در فهرست مراجعان يك دندانپزشك ثبت نام آنيد. اگر مشكلی در مورد ثبت نام
در فهرست مراجعان يك دندانپزشك داريد میتوانيد با تلفن مستقيم ان اچ اس (Direct NHS (يا نهاد
مراقبتهای اوليه محلی (Trust Care Primary (تماس بگيريد.

چشم پزشكی (بينايی چشم)
اگر به آزمايش چشم يا عينك (طبی) نياز داريد قرار ملاقات بگذاريد تا به ديدن يك چشم پزشك برويد. آنها در
بيشتر مراآز شهرها مغازه دارند. فرم HC2 هزينه آزمايش چشم و همچنين برخی از عينكها را پوشش
میدهد: از چشم پزشك در اين مورد سؤال آنيد.

وقتی مطب پزشك عمومی شما تعطيل است
مطبهای پزشكان عمومی معمولاً از حدود ساعت 30.8 تا 30.18 دوشنبه الی جمعه باز هستند. در تمام
اوقات ديگر – در طول شبها، روزهای شنبه يا يك شنبه و در روزهای تعطيل عمومی ــ آمك درمانی برای
مشكلات پزشكی آه نمیتوان منتظر ماند تا مطب پزشك عمومی باز شود قابل دسترس است.

برای دريافت آمك میتوانيد از طريق تلفن، مشاوره دريافت آنيد. ممكن است از شما خواسته شود به يك مطب
پزشك عمومی مراجعه آنيد، يا ممكن است يك متخصص پزشكی شما را در خانه ويزيت آند.

همچنين میتوانيد به تلفن مستقيم سازمان ملی خدمات بهداشتی به شماره 47 46 0845 برای دريافت مشاوره
بهداشتی يا برای دريافت حمايت پزشكی هنگامی آه مطب پزشك عمومیتان تعطيل است زنگ بزنيد. هزينه
تماس از طريق تلفن شهری، مثلاً از يك آيوسك تلفن، بسيار ارزانتر خواهد بود تا از طريق يك تلفن همراه.

اگر انگليسی حرف نمیزنيد، تلفن مستقيم سازمان ملی خدمات بهداشتی (Direct NHS (و واحد خدمات
خارج از وقت اداری میتوانند يك مترجم شفاهی فراهم آنند. تنها چيزی آه نياز داريد اين است آه در ابتدای
تماس خود به زبان انگليسی نام زبانی را آه ترجيح میدهيد استفاده آنيد بگوييد. اگر اصلاً يك آلمه هم
نمیتوانيد انگليسی صحبت آنيد از يك دوست يا خويشاوند يا يك مددآار بخواهيد آه به جای شما تماس بگيرد و
منتظر بمانيد تا يك مترجم شفاهی پشت خط بيايد و آن وقت مشكل خود را توضيح دهيد. از شما مشخصاتی
خواسته خواهد شد مانند نام و نشانیتان. اين اطلاعات مهم هستند و در اختيار شخص ديگری قرار نمیگيرند.

در يك وضعيت اورژانسی چه آار بايد آرد؟
براي تماس با تلفن مستقيم سازمان ملي خدمات بهداشتي (Direct NHS (براي دريافت مشاوره بهداشتي، به
شماره 47 46 0845 زنگ بزنيد
براي تماس با واحد خدمات خارج از وقت اداري شهر خود، هنگامي آه مطب پزشك عمومي تعطيل است، جهت
دريافت آمك پزشكي به شماره زير زنگ بزنيد:

بدر يك وضعيت اورژانسی، اگر شما يا آسی آه با شماست به شدت مريض شديد و نتوانيد تا زمانی آه مط
پزشك عمومی باز شود منتظر بمانيد، میتوانيد برای گرفتن آمبولانس به شماره تلفن 999) رايگان) زنگ
بزنيد، يا به بخش اورژانس و تصادفات بيمارستان شهر خود مراجعه آنيد. اما، اين خدمت فقط مخصوص
وضعيتهای اورژانسی است. از بخش خدمات و تصادفات برای مشكلات جزئی پزشكی استفاده نكنيد.
ABOUT THE NHS
FARSI
OCTOBER 2005
HEALTH & HOUSING RESOURCES. UNIT 39 CONCOURSE HOUSE
DEWSBURY ROAD LEEDS LS11 7DF
T. 0113 2770999 F. 0113 2704753
email <1kelvin@healthandhousing.org>

مشخصات تماس براي پزشك عمومي يا تيم بهداشت پناهجويان شهر:

Opening Times

 • Monday
  08:00am to 06:30pm
 • Tuesday
  08:00am to 06:30pm
 • Wednesday
  08:00am to 06:30pm
  Early Appointments are available on a Wednesday Morning with our Practice Nurse and HCA - please book these with Reception.
 • Thursday
  08:00am to 06:30pm
 • Friday
  08:00am to 06:30pm
 • Saturday
  CLOSED
 • Sunday
  CLOSED
NHS A-Z Conditions
Find Local Services
Live Well